Sociálne siete

DOMOV

Novely, ktoré dnes prešli do druhého čítania v parlamente

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 14:18

48

large matovic fffac
ZDROJ: Premiér Igor Matovič (vľavo) počas príchodu na rokovanie 54. schôdze vlády, SITA/Alexandra Čunderlíková

REKLAMA

25. november 2020 12:22 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Parlament dnes posunul do druhého čítania niekoľko noviel z dielne koaličných poslancov. Prečítajte si nasledujúci prehľad.

Novela zákona o samospráve vyšších územných celkov chce umožniť samosprávnym krajom využívať elektronickú komunikáciu pri výkone svojich zákonných povinností, a to vo vzťahu k poslancom zastupiteľstva samosprávneho kraja, obciam, mestám a mestským častiam na svojom území. Navrhovaná právna úprava zároveň obmedzuje možnosť poslancov zastupiteľstva byť členom štatutárnych orgánov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií samosprávneho kraja, s cieľom zvýšenia objektivity poslancov pri kontrolovaní činnosti krajských organizácií.

Navrhovaná novela zákona o veterinárnej starostlivosti precizuje text zákona v súlade s európskou smernicou o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Upravuje sa predovšetkým spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, keď sa vzdelávanie, ktoré doteraz pozostávalo z akreditovaného vzdelávacieho programu, dopĺňa o praktickú prípravu na základe pripomienok Európskej komisie a následným vykonaním záverečnej skúšky. Zároveň sa návrhom novely dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo smernice, ktoré boli transponované do nariadenia vlády a zákona, avšak ich porušenie nebolo zahrnuté medzi skutkové podstaty iných správnych deliktov v zákone, čím boli prakticky nevykonateľné.

Cieľom novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je ustanoviť vo verejnom záujme obmedzenie prevodu majetkových účastí štátu, samosprávnych krajov a obcí na podnikaní vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie tak, aby tieto majetkové účasti mohli byť prevedené len na štát, samosprávny kraj alebo inú obec, to znamená, aby tieto majetkové účasti zostali aj do budúcnosti vo verejnom vlastníctve.

Vďaka novele o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sa má zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím a osobitne zraniteľných osôb, ako napríklad seniorov, formou posilnenia oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisár bude mať oprávnenie nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím z dôvodu, že zdravotná dokumentácia obsahuje aj všetky údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa „kvantity“ poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ide napríklad o súhlas osoby s hospitalizáciou, súhlas osoby s liečbou, záznamy o evidencii pádov, úrazov a pitného režimu klientov či podmienky v zariadení, kde bola osobe poskytnutá zdravotná starostlivosť.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA