Sociálne siete

Ekonomika

Odpadové hospodárstvo: Minulý rok bol zlomový, výrobcovia obalov plnia ciele

Rozšírená zodpovednosť výrobcov funguje a plní svoje ciele. Potvrdzuje to nová správa o stave životného prostredia.

Zverejnené:

Upravené: 1. mája 2021 o 12:16

184

recyklacia
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Paweł Czerwiński

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Rok 2020 bol v oblasti odpadového hospodárstva zlomový. Bolo to prvé obdobie, v ktorom sa vyhodnocoval cieľ EÚ recyklovať 50% vzniknutého komunálneho odpadu. Podľa predbežných čísiel Slovenská republika tento cieľ nesplnila – v roku 2019 sa podarilo zrecyklovať iba 40,3% komunálneho odpadu . Pozitívne sa však vyvíja plnenie cieľov, ktoré sú prenesené na výrobcov v rámci princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov („RZV“). Informuje o tom v tlačovej správe Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) na svojej stránke.

Podľa Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike za rok 2019 sa mimoriadne darí plniť ciele najmä pre výrobcov obalov. Napriek tomu, že celkové množstvo odpadov z obalov narastá, miera recyklácie odpadov z obalov narástla zo 45,21% v roku 2005 až na 66,60% v roku 2018. To znamená, že výrobcovia už v roku 2018 splnili ciele, ktoré im európska obalová legislatíva ukladá pre rok 2025 (cieľ recyklovať 65% hmotnosti všetkých odpadov z obalov), ktorý bol zapracovaný do slovenskej legislatívy ešte len minulý rok. Zvlášť dobré výsledky sme dosiahli v recyklácii odpadov z obalov z plastov. Napriek tomu, že recyklácia plastov je najproblematickejšia, recyklovali sme v roku 2018 až 51,4% odpadov z plastových obalov, čo sa týka recyklácie tohto typu odpadu. Týmto sme sa stali šiestou najlepšou krajinou EÚ (priemer EÚ je 41,5%).

Rovnako pozitívne vyhodnotilo MŽP SR aj fungovanie RZV v rámci prípravy nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025. Vo vyhodnotení predchádzajúceho programu MŽP SR uvádza, že aj keď ciele pre komunálny odpad splnené neboli, ciele stanovené pre výrobcov na recykláciu odpadov z obalov, ale aj osobitne pre papier a lepenku, sklo, plasty, železné a neželezné kovy, odpadové pneumatiky, staré vozidlá, použité batérie a akumulátory, ako aj pre elektrozariadenia a elektroodpad boli za predchádzajúce sledované obdobie splnené .

Republiková únia zamestnávateľov ako združenie, ktoré zastupuje najväčších výrobcov aj organizácie zodpovednosti výrobcov, víta skutočnosť, že MŽP SR pozitívne hodnotí práve činnosť výrobcov v rámci kolektívneho systému RZV a skutočné dáta potvrdzujú, že tento koncept má svoje opodstatnenie v rámci odpadového hospodárstva, dlhodobo plní svoje ciele a významne svojím podielom prispieva k postupnému plneniu záväzkov v oblasti recyklácie komunálneho odpadu. „Napriek tomu vnímame potrebu stabilizácie systému prostredníctvom zmien, a to najmä v oblasti dôslednej kontroly plnenia povinností všetkých aktérov systému, prevencie a riešenia tzv. free riderov (výrobcov, ktorí si neplnia svoje povinnosti), odstránenia legislatívnych výnimiek pre niektorých výrobcov, v potrebe stabilizovania systému na úrovni vzťahu OZV – samospráva, ako aj potrebe predchádzania vzniku odpadu a zavádzania ekomodulácie,“ píše sa ďalej v stanovisku.

„Preto podporujeme, aby do systému RZV boli spravodlivo zapojení všetci aktéri systému RZV v spojitosti s efektívnou kontrolou plnenia ich zákonných povinností a s funkčným nastavením a uplatňovaním pokút pre všetkých, ktorí vedome obchádzajú legislatívne povinnosti. Podporujeme, aby už v momente zakladania firiem relevantnými výrobcami bola súčasťou povolenia na podnikanie aj povinná účasť v systéme RZV,“ upozorňuje RZV.

Táto povinnosť by mala byť stanovená tiež pre cezhraničný predaj internetu.  „Zároveň podporujeme zrušenie výnimiek v aktuálne platných legislatívnych predpisoch pre výrobcov kníh, pre výrobcov, ktorí uvádzajú na trh obaly do 100 kg ročne, ako aj výnimiek uplatňujúcich sa na štátne organizácie.“  Za účelom spravodlivého navýšenia financovania triedeného zberu je potrebné rozšíriť financovanie nákladov na triedený zber o subjekty, ktoré si budú riadne plniť povinnosti a hradiť poplatky organizáciám zodpovednosti výrobcov. Do systému by mal prispievať každý subjekt, ktorého odpad môže končiť v kontajneroch na triedený zber.  „Výrobcovia, členovia zastúpení v našej organizácii si uvedomujú, že vždy existuje priestor na celkové zlepšenie triedeného zberu, ktorý ale treba konsenzuálne hľadať. Práve z tohto dôvodu ponúkame MŽP SR svojich odborníkov zo všetkých oblastí, ktoré RZV pokrýva. Našim zámerom je začať s MŽP SR odbornú diskusiu na predmetnú tému s ohľadom na zásah do podnikateľského prostredia a na potenciálne dôsledky na nastavený systém nakladania s odpadmi, systém RZV a na dosiahnutia stanovených cieľov v danej oblasti nakladania s odpadmi. Svoj záujem o odbornú diskusiu s MŽP SR opierame aj o záväzky vlády SR deklarované v Programovom vyhlásení vlády, ktorými sa vláda SR zaviazala, že bude zabezpečovať široké odborné diskusie, ktoré povedú k eliminácii absencie názorov podnikateľského prostredia,“ uzatvára RZV.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA