Sociálne siete

Ekonomika

Parlament odsúhlasil 575 miliónov eur na oddlženie nemocníc

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 15:37

110

large nemocnica afbce
ZDROJ: Ilustračné foto, GlobalNews.sk/Petra Šturdíková

REKLAMA

8. december 2020 18:14 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Na oddlženie nemocníc pôjde 575 miliónov eur. Parlament v utorok odsúhlasil použitie štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení. Cieľom tohto návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti. Primárnym cieľom je však zamedzovať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. Ostatné oddlženie zdravotníckych zariadení bolo schválené vládou ešte v roku 2017. „Z porovnania so skutočnou mierou zadlžovania možno konštatovať, že uvedený predpoklad tvorby ďalšieho dlhu sa ukázal ako úplne nesprávny a že prijaté opatrenia na zníženie miery zadlžovania zlyhali,“ uviedlo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Potreba zdrojov na oddlženie sa odvíja od objemu záväzkov po lehote splatnosti k 31. decembru 2019, ktorý u sledovaných nemocníc predstavuje 599 mil. eur. Od niektorých nemocníc údajmi MZ SR nedisponuje, avšak odhad týchto záväzkov po lehote splatnosti, s ktorými sa môžu prihlásiť do oddlžovania, je na úrovni 10 mil. eur. Zároveň sa predpokladá, že časť týchto dlhov je priebežne nemocnicami uhrádzaná, respektíve už bola uhradená. Súčasne sa však očakáva nárast záväzkov po lehote splatnosti k 30. novembru tohto roka približne vo výške 100 mil. eur. „Potreba finančných prostriedkov je tak v zmysle vyššie uvedených vplyvov do výšky 575 mil. eur,“ vysvetlil rezort.

Ministerstvá zdravotníctva a financií vytvorili v tejto súvislosti finančný mechanizmus. V rámci neho budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam za podmienok definovaných vo Finančnej stabilizácii zdravotníckych zariadení. „Mechanizmus oddlžovania je vytvorený na základe princípu transparentnosti, na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých, so súčasným dôrazom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov,“ konštatovalo MZ SR.

Zapojenie veriteľov do tohto systému je dobrovoľné a právne nenárokovateľné. V prípade, že prihlásená pohľadávka veriteľa nebude v tomto mechanizme uspokojená, práva veriteľa z titulu vlastníctva pohľadávky voči nemocnici nezanikajú a ostávajú nezmenené aj so všetkými právnymi nárokmi. To isté platí aj v prípade, že sa veriteľ do tohto mechanizmu nezapojí. Možnosť zapojiť sa do uvedeného mechanizmu za určených podmienok budú mať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo, ako aj veritelia týchto nemocníc.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA