Sociálne siete

Ekonomika

Stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 má pomáhať aj pri riešení dopadov koronakrízy

Stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 má pomáhať aj pri riešení dopadov koronakrízy

Zverejnené:

Upravené: 20. januára 2021 o 17:00

74

large bratislava fe
ZDROJ: Unsplash/Sebastian Schuppik

REKLAMA

20. január 2021 05:10 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Riešenie dopadov koronakrízy či ochrana životného prostredia si vyžadujú systémové opatrenia v rámci verejnej správy a zavedenie nadrezortného prístupu. Z toho dôvodu by sa malo zlepšiť strategické plánovanie a vytvoriť prioritizácia projektov. Na dosiahnutie týchto cieľov má slúžiť vládou schválená Vízia a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – Slovensko 2030 z dielne rezortu investícií a regionálneho rozvoja. Dokument stojí na princípoch ochrany a rozvoja zdrojov, udržateľného využívania prírodných zdrojov a rozvoja komunít. Zameriava sa na environmentálnu a hospodársku udržateľnosť, kvalitu života, ochranu životného prostredia, strategické plánovanie, zosúladenie priorít s rozvojovým potenciálom regiónov a na rozvoj priemyslu.

V oblasti dopravy dokument presadzuje rozvoj a modernizáciu dopravnej infraštruktúry a zabezpečenie sociálne dostupnej a ekonomicky i environmentálne udržateľnej dopravnej obsluhy občanov. Podporuje aj posilnenie environmentálnej udržateľnosti prímestskej a mestskej mobility, vrátane podpory alternatívnych spôsobov dopravy, a to cyklodopravy a elektromobility. Rezort investícií je za presunutie minimálne 20 percentnej záťaže z cestnej nákladnej a osobnej dopravy na železničnú sieť a na vnútrozemskú vodnú dopravu s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. Ďalším cieľom je dosiahnuť podiel verejnej osobnej dopravy na celkovom objeme prepravených osôb na úrovni najmenej 30 percent v roku 2030.

Podľa ministerstva investícií regionálny rozvoj nie je možný bez nadrezortného prístupu. Aj preto pripravujú samosprávy integrované územné stratégie, ktoré majú prispieť k naplneniu cieľov Agendy 2030. Toto bude zabezpečené v danom území hlavne prostredníctvom prepojenia procesov regionálneho plánovania s procesmi programovania EÚ, konkrétne v rámci prípravy Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Vládnym kabinetom schválená stratégia Slovensko 2030 je navyše východiskovým dokumentom pre prípravu Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027 a jej implementáciu prostredníctvom integrovaného Operačného programu Slovensko.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA