Sociálne siete

DOMOV

Na oddlženie nemocníc pôjde 575 miliónov eur

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 11:46

322

large nemocnica ad
ZDROJ: Ilustračné foto, SITA/Svet zdravia

REKLAMA

2. december 2020 09:43 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Na oddlženie nemocníc pôjde 575 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Finančná stabilizácia zdravotníckych zariadení, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom tohto návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti. Primárnym cieľom je však zamedzovať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. Ostatné oddlženie zdravotníckych zariadení bolo schválené vládou ešte v roku 2017. „Z porovnania so skutočnou mierou zadlžovania možno konštatovať, že uvedený predpoklad tvorby ďalšieho dlhu sa ukázal ako úplne nesprávny a že prijaté opatrenia na zníženie miery zadlžovania zlyhali,“ uviedlo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Potreba zdrojov na oddlženie sa odvíja od objemu záväzkov po lehote splatnosti k 31. decembru 2019, ktorý u sledovaných nemocníc predstavuje 599 mil. eur. Od niektorých nemocníc údajmi MZ SR nedisponuje, avšak odhad týchto záväzkov po lehote splatnosti, s ktorými sa môžu prihlásiť do oddlžovania, je na úrovni 10 mil. eur. Zároveň sa predpokladá, že časť týchto dlhov je priebežne nemocnicami uhrádzaná, respektíve už bola uhradená. Súčasne sa však očakáva nárast záväzkov po lehote splatnosti k 30. novembru tohto roka približne vo výške 100 mil. eur. „Potreba finančných prostriedkov je tak v zmysle vyššie uvedených vplyvov do výšky 575 mil. eur,“ vysvetlil rezort.

Finančný mechanizmus

Ministerstvá zdravotníctva a financií vytvorili v tejto súvislosti finančný mechanizmus. V rámci neho budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam za podmienok definovaných vo Finančnej stabilizácii zdravotníckych zariadení. „Mechanizmus oddlžovania je vytvorený na základe princípu transparentnosti, na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých, so súčasným dôrazom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov,“ konštatovalo MZ SR.

Zapojenie veriteľov do tohto systému je dobrovoľné a právne nenárokovateľné. V prípade, že prihlásená pohľadávka veriteľa nebude v tomto mechanizme uspokojená, práva veriteľa z titulu vlastníctva pohľadávky voči nemocnici nezanikajú a ostávajú nezmenené aj so všetkými právnymi nárokmi. To isté platí aj v prípade, že sa veriteľ do tohto mechanizmu nezapojí. Možnosť zapojiť sa do uvedeného mechanizmu za určených podmienok budú mať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo, ako aj veritelia týchto nemocníc.

Rezort chce riešiť akútny nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých

Rezort zdravotníctva chce riešiť akútny nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých. Zaoberá sa tým novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorú v stredu schválila vláda. Ministerstvo zdravotníctva SR v nej navrhuje zavedenie doplnkovej odbornej prípravy pre lekárov so špecializáciou vo vybraných odboroch, ktorých obsah štúdia je príbuzný so štúdiom v odbore všeobecné lekárstvo a ich dĺžka štúdia je najmenej päť rokov. Prijatým opatrením by sa mal podľa ministerstva systém všeobecnej ambulantnej starostlivosti rýchlejšie doplniť všeobecnými lekármi.

Novelou nariadenia vlády sa má tiež odstrániť nesúlad niektorých ustanovení, ktoré upravujú výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach farmaceut, sestra a pôrodná asistentka a ustanovení, ktoré upravujú špecializačné štúdium v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár so smernicou Európskeho parlamentu a Rady. Ďalej ide o zosúladenie študijných odborov v ustanoveniach, ktoré upravujú odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach s vyhláškou ministerstva školstva o sústave študijných odborov SR.

Európska komisia zaslala Slovensku stanovisko, z ktorého vyplynulo, že si štát nesplnil povinnosť podľa niektorých článkov smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií. „Z uvedeného dôvodu bolo potrebné zosúladiť nariadenie vlády s príslušnými článkami citovanej smernice,“ vysvetlil v materiáli rezort zdravotníctva.

Sulík to nepovažuje za šťastné riešenie

Oddlženie nemocníc sumou 575 miliónov eur nepovažuje minister hospodárstva Richard Sulík za šťastné riešenie. Obáva sa totiž, že dlhy nemocníc budú rásť tak, ako doteraz. „Chceme veriť ministrovi zdravotníctva, že naozaj prijme také opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu zadlžovaniu,“ povedal Sulík po rokovaní vlády. Dodal, že ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu želá veľa šťastia a síl, aby zadlžovanie nemocníc zastavil. Návrh podľa neho na vláde prešiel konsenzuálnym súhlasom.

Správu sme aktualizovali.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA