Sociálne siete

DOMOV

Prostredníctvom dobrovoľníctva sa dá získať certifikát

Študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline sa zapájajú do humanitárnych aktivít Slovenského Červeného kríža územného spolku Žilina už štvrtý rok. Rozvíjajú sa po profesionálnej aj ľudskej stránke, aby prinášali ľudom nezištnú pomoc. Ako dobrovoľníci absolvovali aj 33 hodinový kurz prvej pomoci, Kurz trénera zážitkovej pomoci alebo First responder. Zmysluplnými aktivitami sa rozvíjajú nielen po praktickej stránke. 8. mája si pripomíname Svetový deň Červeného kríža.

Zverejnené:

Upravené: 7. mája 2021 o 14:53

480

uniza
Zdroj: UNIZA

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Miestny spolok Slovenského červeného kríža (SČK) pri Fakulte bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA) vznikol na podnet študentov, ktorí sa chceli po absolvovaní 33 hodinového kurzu prvej pomoci aj naďalej vzdelávať v tejto oblasti. Miestny spolok vytvoril na pôde UNIZA silnú zostavu udalostí ako napríklad  Asistenčné služby prvej pomoci pri športových akciách a kultúrnych podujatiach (LU SR 2020 alebo UNIZA dokorán), športovo vedomostnú súťaž Tímový záchranár, Dni pracovných príležitostí, Letná škola Záchranárik (denný tábor) a ďalšie.

Študenti, ktorí absolvujú 33 hodinový kurz prvej pomoci, získajú medzinárodný certifikát o absolvovaní prvej pomoci. Po jeho absolvovaní môžu pomáhať pri aktivitách SČK, alebo si ďalej rozširovať vzdelanie v tejto oblasti a zúčastňovať sa praktických tréningov, čo ich následne oprávňuje vykonávať prácu, ako napríklad ukážky prvej pomoci pre verejnosť, práca s deťmi a mládežou, skautský zdravotník alebo člen Dobrovoľného hasičského zboru. Študenti takto vypomáhajú ako zdravotný dozor na rôznych podujatiach alebo detských táboroch.

„Založenie miestneho spolku, ako aj pôsobenie v ňom mi v prvom rade prinieslo do života nespočetné množstvo priateľov, zážitkov a možností ďalej sa vzdelávať a obohacovať svoj život,“ hovorí jeho predseda a študent FBI UNIZA Marcel Kšenzulák. Marcel vyzdvihuje hlavne intenzívne prepojenie aktivít miestneho spolku so študijným odborom: „ Spolupráca mi umožnila preskúšanie rôznych činností od kardiopulmonálnej resuscitácie, cez zástavu veľkého krvácania, až po nácvik komunikácie z pohľadu krízovej intervencie.“

Aktivity miestneho spolku SČK sú veľmi pestré, študenti radi využívajú aj široké možnosti tréningov a kurzov. Mária Polorecká z FBI UNIZA a členka SČK vníma aktivity miestneho spolku za nielen zmysluplné a vysoko atraktívne z hľadiska budúceho povolania študenta, ale oceňuje hlavne ľudí, ktorí tieto aktivity vytvárajú. „Sú to dobrí a srdeční ľudia, ktorí spolu vytvárajú veľké hodnoty – ľudskosť a nezištnú pomoc. A práve o tom je podľa mňa dobrovoľníctvo a SČK,“  dodáva Mária.

Okrem účasti na kurzoch, ktoré SČK Územného spolku Žilina ponúka (33 hodinový kurz prvej pomoci, Kurz trénera zážitkovej prvej pomoci a kurzu First responder) sa zúčastňovala akcií ako ukážky prvej pomoci, zdravotné dozory, šitie a distribúcia rúšok počas prvej vlny COVID -19, pomoc na odberných miestach a podobne.

Študenti FBI UNIZA a členovia SČK plánujú organizovať akcie aj v tomto roku, pokiaľ to pandemická situácia dovolí, napríklad: letná škola Záchranárik, darovanie krvi, kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) pre stredné školy, deň otvorených dverí, súťaž Tímový záchranár.

Členskú základňu miestneho spolku SČK tvoria študenti a zamestnanci FBI UNIZA, spája ich nielen fyzická blízkosť objektov, ale hlavne intenzívna a jedinečná spolupráca, ktorá obohacuje človeka a spoločnosť zároveň.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA