Sociálne siete

DOMOV

Takmer 80 percent žiakov, ktorí boli svedkom šikanovania, pomohlo svojmu spolužiakovi

GLOBAL NEWS

Zverejnené:

Upravené: 6. februára 2021 o 0:20

3

ZDROJ: Unsplash/James Sutton

31. január 2021 15:56 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Takmer 80 percent žiakov, ktorí boli svedkom šikanovania, pomohlo svojmu šikanovanému spolužiakovi. Štrnásť percent žiakov-svedkov nenašlo odvahu mu pomôcť a deväť percent by určite nepomohlo. Vyplýva to z dotazníka pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl (ZŠ), ktorý mal zistiť prítomnosť šikanovania na škole. Dotazník na 31 štátnych plnoorganizovaných ZŠ vyplnilo 1 410 žiakov. Z nich bolo raz alebo viackrát svedkom šikanovania 525 žiakov.

Každý siedmy žiak (14,5 percenta) potvrdil, že bol obeťou šikanovania. Z ich odpovedí vyplýva, že 67 percentám pomohol v danej situácii niekto zo spolužiakov. Viac ako 30 percent však odpovedalo záporne. Najčastejším miestom šikanovania bola podľa svedkov aj šikanovaných trieda počas prestávky, označilo ju totiž 60 percent respondentov. Viac ako 20 percent žiakov označilo aj priestory školy pred či po vyučovaní. Takmer zhodne boli za miesta šikanovania označené aj toaleta počas prestávky či trieda počas vyučovania. Šikanovanie zažili žiaci aj v priestoroch telocvične či odborných učebniach a v jedálni. Ako podotkli inšpektori, deje sa to aj napriek zaisteniu učiteľského dozoru či nainštalovaných videokamerách na chodbách škôl.

Dotazník zistil, že žiaci trávili prestávky zväčša pasívne, niekde však mohli v obmedzenej miere relaxovať športovými či pohybovými aktivitami. Osem percent žiakov najradšej trávilo prestávky osamote a nevšímalo si okolie. Viac ako 25 percent žiakov však v dotazníku prezradilo, že sa niektorí ich spolužiaci cez prestávky často bili či hádali. Z opýtaných žiakov 15 percent priznalo, že mali v triede spolužiakov, ktorí sa im vysmievali pre ich inakosť. „Minimálna ponuka alternatívnych možností trávenia času počas prestávok vytvárala priestor na výskyt nevhodných foriem správania sa jednotlivcov, ktoré často vyústili do sociálne-patologického správania,“ tvrdia inšpektori.

V škole malo strach zo svojho spolužiaka 13 percent opýtaných žiakov a štvrtina pociťovala v triede či v škole mierne obavy. Viac ako polovica opýtaných (62 percent) sa rozhodne nikoho nebála. O skúsenostiach so šikanovaním sa nebálo rozprávať 51 percent žiakov, ktorí boli sami šikanovaní alebo boli jeho svedkom. Zdôveriť sa však neodvážilo 33 percent žiakov. Títo žiaci to zdôvodňovali najmä nevedomosťou ako pomôcť spolužiakovi aj strachom z agresora. Ako priblížili výsledky dotazníka, strach zdôveriť sa niekomu malo deväť percent a pocit hanby malo sedem percent žiakov. Tí, ktorí sa zdôverili, to povedali najčastejšie rodičom. Túto možnosť označilo viac ako 60 percent respondentov. Svojmu spolužiakovi sa zdôverilo 40 percent žiakov, čo je viac ako triednemu učiteľovi, ktorému to povedalo vyše 30 percent. Rovnaký počet sa zdôveril svojmu priateľovi. Najmenej žiakov sa zdôverilo riaditeľovi, výchovnému poradcovi a koordinátorovi prevencie.

Výsledky dotazníka sú zverejnené v Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2019/2020 Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI).

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA