Sociálne siete

DOMOV

UNIZA: Študuj technológie a chráň svoj nápad

Motto tohtoročného Svetového dňa duševného vlastníctva je: Chráň svoj nápad! Centrum pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline ( CTT UVP UNIZA) vytvára jedinečnú univerzitnú platformu v regióne a pomáha rozvíjať talenty študentov počas štúdia. Rovnako pomáha vynaliezavým študentom pri ochrane originálnych nápadov vytvorených počas štúdia na UNIZA ako sú napríklad smart volant, akčná kamera na paraglidingovom klzáku alebo záchranárska guľa.

Zverejnené:

Upravené: 26. apríla 2021 o 15:11

334

uniza studenti
Zdroj: UNIZA

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Súčasťou CTT UVP UNIZA je aj Technologický inkubátor, ktorý  zabezpečuje bezplatné poradenstvo a vzdelávanie pre študentov a výskumných pracovníkov UNIZA v rámci rozvoja ich inovačných projektov. Aktuálne podporovanými projektmi sú napr. projekt zameraný na realizáciu vertikálnych fariem, zostrojenie dronov na vodíkový pohon, projekt riešiaci komerčnú železničnú osobnú prepravu, rozbeh on-line magazínu zameraného na problematiku kvality v rôznych druhoch priemyslu, on-line platforma pre podporu žien podnikateliek a iné.

Súčasťou CTT UVP UNIZA je Stredisko patentových informácií SR (PATLIB), ktoré funguje už 5 rokov, rovnako ako informačno-poradenské miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR pre inovácie – „Innoinfo“, ktoré poskytuje malým a stredným podnikom, technickej verejnosti a ostatným používateľom základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení v Slovenskej republike.

Kde na tie nápady a inovácie študenti chodia? Čo s nimi robia a ako si ich chránia? Počas štúdia, popri štúdiu, pri vykonávaní praxe alebo výskumu, v projekte alebo v podnikateľskom pláne študenta. Hodnotné a aktuálne informácie získavajú aj prostredníctvom hackathonov alebo workshopov a mnohých ďalších podujatí,  ktoré CTT UVP UNIZA pre študentov organizuje alebo spoluorganizuje so svojimi partnermi z praxe.

Nové a praktické informácie študenti nájdu aj v predmete Povolanie podnikateľ, ktorý je súčasťou podnikateľského ekosystému a startupovej podpory. Poskytuje mentoring, networking a tiež zázemie v oblasti inovácií. Startup program Povolanie podnikateľ spolupracuje so všetkými fakultami UNIZA a úspešnými podnikateľmi: http://startupprogram.sk/.

UNIZA patrí medzi lídrov v počte chránených výsledkov duševného vlastníctva vznikajúceho v prostredí vedeckovýskumných inštitúcií, niektoré z nich je možné vidieť aj v databázach Úradu priemyselného vlastníctva SR, na konferenciách alebo uplatnené v praxi.

„V súčasnosti je pre študentov, doktorandov a mladých výskumníkov veľmi atraktívny  grantový systém UNIZA, prostredníctvom ktorého ich univerzita motivuje a finančne podporuje v ich vynálezcovskej činnosti, uvedomenia si významu  ochrany svojich nápadov a samozrejme aj k ich finalizácii zostrojením prototypu a uplatnením do praxe: https://vav.uniza.sk/hlasovanie/,“ povedala Ing. Andrea Čorejová, PhD., vedúca CTT UVP UNIZA.

Skúsenosti s prípravou a podaním patentovej prihlášky majú za sebou aj Marek, ktorý navrhol spolu s výskumníkmi a svojimi pedagógmi záchranársku guľu na pomoc pri nehodách v tuneloch alebo Adrián, ktorý počas svojho doktorandského štúdia spolupracoval s kolegami z UNIZA na vývoji smart volantu ako aj viacerých ďalších, už aj chránených, výsledkoch výskumu.

„Študenti na UNIZA sú veľmi tvoriví a vynaliezaví. Učíme ich významu ochrany svojich nápadov a  uvedomeniu si, že dobré treba chrániť. Snažíme sa, aby mali povedomie o prínose a význame ochrany duševného vlastníctva nielen v akademickom prostredí, ale najmä v praxi,“ povedala Ing. Andrea Čorejová, PhD. z CTT UVP UNIZA.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA