Sociálne siete

Ekonomika

Slovenská pošta vydá poštovú známku k 150. výročiu lesníctva

Slovenská pošta vydá vo štvrtok 1. júla 2021 poštovú známku „150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871)“, s nominálnou hodnotou 1,70 € .

Zverejnené:

Upravené: 1. júla 2021 o 5:20

288

Zdroj: Slovenská pošta

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Poštová známka rozmerov 27,2 x 44,4 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme  tlačového listu s 30 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je vodný žľab Rakytovo, ktorý reprezentuje historický spôsob ťažby dreva.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 1. 7. 2021 a domicilom mesta Banská Bystrica. Na FDC sú zobrazené dubové listy. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič.

Cieľavedomé manažovanie lesov a ich ochrana sa v rámci histórie ľudstva môže vymedziť termínom 1. júl 1871, kedy sa Uhorské kráľovské riaditeľstvo lesných a poľnohospodárskych majetkov presťahovalo do Banskej Bystrice. Uplynulo už 150 rokov od osamostatnenia lesníctva od hutníctva a baníctva, čo umožnilo vytvoriť prijateľné podmienky pre nezávislé hospodárenie v štátnych lesoch.

Baníctvom a hutníctvom spustošené územia bolo treba plánovite spravovať tak, aby spĺňali nielen aktuálne potreby spoločnosti, ale boli schopné zabezpečovať ich aj pre nasledujúce generácie. Základným prvkom bola plánovitá a koordinovaná obnova lesov spojená s budovaním lesných škôlok produkujúcich potrebné množstvo sadeníc. Tým boli položené základy nepretržitej a zodpovednej starostlivosti o lesy.

Aktívne manažovanie lesov na území Slovenska bolo od prvopočiatku zamerané na zachovanie a zveľaďovanie lesných ekosystémov, zabezpečujúcich potrebné množstvo drevnej hmoty ako najekologickejšej a obnoviteľnej suroviny. Jej ťažba má na prírodné prostredie omnoho menšie devastačné účinky ako ťažba iných, neobnoviteľných surovín, či už v podobe nerastov alebo ropných produktov. Cyklicky realizovaná obnova lesa umožňuje využívať drevo bez zníženia ostatných benefitov lesa vrátane viazania oxidu uhličitého alebo čistenia a akumulácie vody.

S aktívnym využívaním a manažovaním lesov je spojený aj rozvoj technológií, čo sa prejavilo aj v oblasti lesného dopravníctva zameraného na presun vyťaženého dreva na jeho následné alebo konečné spracovanie. Jeho prvopočiatky sú spojené s využívaním suchých šmykov i vodných žľabov pri gravitačnom sústreďovaní dreva, ktoré predchádzalo budovaniu dopravných uzlov a rozvoju železničnej dopravy situovanej do horských dolín. Neskôr s rozvojom cestných dopravných prostriedkov stratila železničná úzkorozchodná doprava dreva zmysel a nahradila ju cestná doprava podmienená budovaním lesnej cestnej siete. Neodmysliteľnou súčasťou lesného hospodárstva sú od jeho počiatku furmani a kone, pričom slovenské štátne lesníctvo môže byť právom hrdé na to, že sa zaslúžilo o vyšľachtenie a už 70-ročnú starostlivosť o chov norika muránskeho typu, koňa, ktorý sa stal symbolom aktívneho manažovania lesov.

Mgr. Anna Sliacka, PhD.

znamka Lesnictvo

Zdroj: Slovenská pošta

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA