Sociálne siete

Ekonomika

Slovenská pošta: Zmeny v medzinárodnej pošte, cez prázdniny nižšie poplatky

Zverejnené:

Upravené: 1. júla 2021 o 10:13

266

posta
Ilustračná foto, Globalnews, Petra Šturdíková

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Od 1. júla sa zruší oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze zásielok z tretích štátov mimo Európskej únie, ktoré vyplýva z novely zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. Od tohto dátumu  čakajú klientov nové povinnosti pri nákupoch tovaru z tretích krajín: nakupujúci budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetky dovážané zásielky z tretích krajín, tzn. každý tovar z tretej krajiny musí prejsť colným konaním. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce, ktorému predchádzala dlhodobá príprava. Na Slovensku je koordinátorom tohto projektu Finančná správa SR a Slovenská pošta má dôležité postavenie ako jeden z prepravcov.

Jedným z hlavných cieľov Slovenskej pošty je plná digitalizácia a automatizácia procesov colného konania, aby bolo možné spracovať desiatky tisíc zásielok bez dlhšieho zdržania. To znamená, že odosielateľ (resp. poštový podnik tretej krajiny) pre potrebu colného konania vyplní elektronickú správu k zásielke, uvedie všetky požadované údaje, ktoré sú súčasťou stále ešte colného vyhlásenia prikladaného k zásielke v papierovej forme a táto správa je dodaná spolu so zásielkou do krajiny určenia. Ak sú elektronické správy kompletné a bez chýb, urýchli sa colné konanie a následne Slovenská pošta dokáže tieto zásielky rýchlejšie spracovať a doručiť adresátovi. Ak však bude elektronická správa k zásielke s chybami, prípadne budú chýbať niektoré údaje ako napríklad hodnota či druh tovaru bude pošta musieť chýbajúce údaje doplniť a/alebo komunikovať s adresátom. Môže tiež nastať situácia, že sa colné orgány rozhodnú vykonať kontrolu, a v takom prípade bude Slovenská pošta kontaktovať adresáta so žiadosťou o predloženie faktúry z dôvodu kontroly hodnoty tovaru.

Ak za klienta podá colné vyhlásenie Slovenská pošta, klient bude hradiť poplatok za využitie colno-deklaračných služieb. Výška poplatku bude závisieť od toho, či bude proces plne automatizovaný, teda či Slovenská pošta dostane od poštového podniku tretej krajiny kompletné dáta k zásielke a podanie colného vyhlásenia prebehne bez zásahu zamestnancov Slovenskej pošty. V takomto prípade klient uhradí poplatok 2 eurá. Ak bude potrebné do procesu vstúpiť/ doplniť chýbajúce údaje a/alebo opraviť chybné údaje k zásielke, klient uhradí redukovaný poplatok 4 eurá, a ak bude nevyhnutné kontaktovať adresáta a požiadať ho o súčinnosť, uhradí poplatok 9 eur.

Colník z príslušného colného úradu vydá rozhodnutie s výmerom platieb a prepustí zásielku, Slovenská pošta ju doručí adresátovi. Zákazník tak na jednom mieste uhradí colné poplatky a poplatok za colno-deklaračné služby Slovenskej pošty. Colný dlh odvedie Slovenská pošta Finančnej správe SR.

Klient sa môže rozhodnúť nevyužiť služby Slovenskej pošty a nesúhlasiť s tým, aby pošta preclila jeho zásielku automatizovaným spôsobom. V takomto prípade musí Slovenskú poštu o tejto skutočnosti informovať najmenej 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska. Adresát môže vyjadriť nesúhlas s automatizovaným colným konaním zaslaním tlačiva ,,Vyjadrenie nesúhlasu, na e-mailovú adresu odmietnutie.eck150@slposta.sk.

Počas prázdnin – teda v júli a auguste 2021 – Slovenská pošta vychádza v ústrety svojim zákazníkom, zohľadňuje, že klienti ešte nebudú mať s novým procesom skúsenosti, a preto redukuje poplatky na 2 eurá alebo na 4 eurá. Od septembra bude pošta uplatňovať poplatkovú politiku stanovenú poštovou tarifou (2 eurá, 4 eurá a 9 eur).

Pre zásielky s tovarom nad 150 eur sa proces colnej deklarácie nemení a aj naďalej bude prebiehať tak ako teraz.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA