Sociálne siete

Nezaradené

Vláda schválila návrh novely zákona o bankách

Zverejnené:

Upravené: 17. júna 2021 o 16:57

106

biznis
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Scott Graham

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Vláda včera schválila aj návrh novely zákona o bankách, ktorú predložili na rokovanie vlády Ministerstvo financií SR spolu s Národnou Bankou Slovenska. Cieľom návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi („smernica CBD“). Informuje o tom ministerstvo financií v tlačovej správe.

Hlavným cieľom je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky. Ide napríklad o mechanizmus dvojitej ochrany, zabránenie automatickej skoršej splatnosti v prípade úpadku, vysoká kvalita aktív v krycom súbore, ich oddelenie a vyňatie z majetkovej podstaty v prípade úpadku či jednotné európske označovanie.

Prijatím sa podľa rezortu zabezpečí bezproblémový a trvalý rozvoj dobre fungujúcich trhov s krytými dlhopismi v Európskej únii a mali by sa obmedziť potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability.

Ide najmä o tieto úpravy
• rozšírenie okruhu aktív, ktoré je možné zahrnúť do krycieho súboru a ktoré musia byť vysoko kvalitné v záujme zabezpečenia spoľahlivosti krycieho súboru,
• ustanovenia týkajúce sa spoločného financovania a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk alebo prípadne od iných spoločností, ktoré nie sú bankami, avšak za dodržania dôsledného posúdenia úverovej bonity dlžníka,
• zosúladenie informácií, ktoré má banka, ktorá emituje kryté dlhopisy. Zároveň musí všetky informácie zverejňovať pre investorov a potrebné časti predkladať Národnej banke Slovenska,
• úpravy ohľadom ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru, resp. programu krytých dlhopisov,
• úpravy súvisiace s predbežným súhlasom na vykonávanie činností s programom krytých dlhopisov a úpravy sankcií
• jednotné označovanie krytých dlhopisov v celej Európskej únii.

Súčasťou návrhu sú aj legislatívne úpravy, ktoré spresňujú niektoré platné ustanovenia s cieľom reagovať na poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe. Ide napríklad o precizovanie obsahu splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie opatrenia Národnou bankou Slovenska o aspekty elektronického podávania žiadostí, doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia o nezávislosti člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady banky. Tieto úpravy sú však skôr technického charakteru a neprinášajú zásadné zmeny.

Účinnosť ustanovení týkajúcich sa krytých dlhopisov sa navrhuje od 8. júla 2022. Pri ustanoveniach vyplývajúcich z aplikačnej praxe sa navrhuje účinnosť od 10. decembra 2021, resp. 1. januára 2022.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA