Sociálne siete

DOMOV

UNIZA: Rektor odovzdal dekréty čestných titulov „profesor emeritus“

Okrem toho tiež odovzdal atribúty titulu „doctor honoris causa“.

Zverejnené:

Upravené: 11. júla 2021 o 13:03

206

Zdroj: UNIZA

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Tento rok sa uskutočnil slávnostný ceremoniál naživo, s hudbou, za dodržania protiepidemických opatrení. Udelenie čestného titulu „profesor emeritus Žilinskej univerzity v Žiline“ získal prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. a prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., atribúty titulu „doctor honoris causa“ Ing. Peter Fodrek, PhD. Páni si prevzali čestný titul z rúk rektora prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. GlobalNews o tom informovala Adriana Valentovičová z UNIZA.

Slávnostný ceremoniál v talároch pri príležitosti odovzdania titulov sa uskutočnil 1. júla 2021 v aule Datalan UNIZA. Práve tu a pri tejto výnimočnej príležitosti zasadala Vedecká rada Žilinskej univerzity v Žiline rozšírená o Vedeckú radu Strojníckej fakulty UNIZA (SjF UNIZA). Čestný titul „profesor emeritus“ (emeritný profesor) a atribúty titulu „doctor honoris causa“ udelil rektor UNIZA na návrh Vedeckej rady UNIZA. Predstavujeme Vám laureátov odovzdaných titulov.

Prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. zo Strojníckej fakulty (SjF UNIZA) sa venuje viac než 50 rokov vedeckovýskumnej činnosti v odbore materiálového inžinierstva, úžitkovým vlastnostiam materiálov a degradačným procesom. V rámci vedeckej a odbornej činnosti sa podieľal aj na riešení inžinierskych úloh pre priemyselnú prax. Titul Ing. získal ešte v roku 1968 na VŠD v Žiline, v odbore dopravné stroje a manipulačné zariadenia. Naďalej pôsobí na SjF UNIZA ako pedagóg, člen komisií pre obhajoby Ing. a PhD. prác. a pri výchove nastupujúcej technickej inteligencie nielen v domácom, ale aj medzinárodnom prostredí.

Laureát čestného titulu „profesor emeritus“ je zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom 42 projektov (SPZV, VEGA, APVV, KEGA, bilaterálne SK – CZ, SK – IT, SK – HU, ITMS). Vytvoril vlastnú vedeckú školu medzinárodného významu – v oblasti únavového porušovania konštrukčných materiálov experimentálne zisťovaného pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní v oblasti vysokého a ultravysokého počtu cyklov. Prof. Bokůvka bol vedeckým garantom medzinárodných podujatí, Degradácia konštrukčných materiálov únavou (1989 – 2013), Letných škôl únavy materiálov (1992 – 2010), TRANSCOM (2001 – 2019) a mnohých ďalších seminárov a konferencií.

Vypracoval takmer 100 posudkov na práce CSc., Dr., PhD., doc., prof., monografie, učebnice a skriptá nielen v rámci SR, ale aj CZ, PL, IT, USA. Ako spoluautor publikoval výsledky svojej vedeckej práce, spolu 339 prác, v domácich aj zahraničných časopisoch, na konferenciách, sympóziách a kolokviách.

Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. zo Stavebnej fakulty (SvF UNIZA) má viac ako 45-ročné aktivity vo výskumnej a odbornej činnosti v tematike kovových a oceľobetónových konštrukcií a mostov u nás i v zahraničí, vrátane dvojročného pracovného pobytu na Vysokej inžinierskej škole v tuniskom Gabès a predtým štyroch rokov na Univerzite prírodných a technických vied v alžírskom Orane. Hlavný smer jeho vedeckej školy je zameraný na progresívne a inovatívne riešenia v oblasti spriahnutých oceľobetónových konštrukcií a mostov. V tejto oblasti vyškolil niekoľkých doktorandov, a to i v zahraničí. Z jeho aktivít vyplynuli viaceré užitočné publikácie a normové dokumenty. Poznatky z výskumu prezentoval na odborných podujatiach skoro vo všetkých krajinách Európy a na všetkých kontinentoch. Je držiteľom významných ocenení a vyznamenaní, napr. za službu francúzskej komunite a rozvoj železníc v Poľsku.

Profesor  emeritus“ Ján Bujňák vypracoval niekoľko unikátnych projektov a znaleckých posudkov, vo svojej profesii je stále vyhľadávaným znalcom. Riešil alebo koordinoval viac ako dvadsať externe financovaných výskumných alebo vzdelávacích projektov, zväčša medzinárodného charakteru. Aktuálne rieši grantovú úlohu VEGA a je členom Vedeckej rady Stavebnej fakulty (SvF UNIZA). Na SvF UNIZA prednáša predmet Steel Structures pre Erasmus študentov v anglickom jazyku. Ovláda aj ďalší svetový jazyk, dve zo 14-tich skrípt vydal vo francúzštine.

Pán profesor Bokůvka a pán profesor Bujňák sú silnými piliermi univerzity. Vďaka ich pôsobeniu je UNIZA vnímaná v rámci Európskej asociácie univerzít ako moderná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia. Obaja „profesori emeritus“ význame ovplyvnili internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania. Je to pre mňa osobne veľká česť, že som im mohol odovzdať dekréty čestného titulu profesor emeritus,“ povedal rektor UNIZA

Ing. Peter Fodrek, PhD. získal titul „doctor honoris causa“ za rozvoj poznania v oblasti strojárstva, v  inováciách a nových technológiách v oblasti zvárania a za dlhoročnú spoluprácu so Strojníckou fakultou UNIZA a so Žilinskou univerzitou v Žiline. Ing. Peter Fodrek je uznávanou osobnosťou v odbore zvárania doma aj v zahraničí, a to najmä v oblasti automatizácie zvárania a špeciálnych zváracích zariadení a systémov. Koncom 80-tych rokov vybudoval excelentné technologické laboratórium pre výskum laserového zvárania, v ktorom bol jeden z najvýkonnejších laserových generátorov v strednej Európe. Práve tam sa riešili výskumné úlohy štátnych programov, medzinárodných vedecko-technických projektov a aj priemyselný výskum.

Laureát  titulu „doctor honoris causa“ pôsobí ako predseda predstavenstva a od roku 2002 ako generálny riaditeľ spoločnosti Prvá zváračská, a.s. v Bratislave (PZ,a.s.). Za 20 rokov úspešnej činnosti je dnes táto spoločnosť profilovaná ako „Centrum výskumu High-tech technológií vo zváraní.“ Dosahuje mimoriadne výsledky výskumu, vývoja a realizáciu technologických komplexov pre vákuové zváranie Al výmenníkov tepla elektrónovým lúčom určené pre hybridné vozidlá a elektromobily. V súčasnosti je jedným z lídrov vo zváraní komponentov z hliníkových zliatin v strednej Európe.

Ing. Peter Fodrek, spoluautor monografie „LASEROVÉ TECHNOLÓGIE“, spoluautor patentov a úžitkových vzorov, bývalý delegát SR v Medzinárodnom zváracom inštitúte (IIW) a držiteľ mnohých mimoriadnych ocenení, realizuje prednášky na SjF UNIZA od roku 2008. V laboratóriách, ktoré vybudoval s úzkou spoluprácou so SjF UNIZA, našli uplatnenie doktorandi a absolventi tejto fakulty. Študenti SjF UNIZA zrealizovali v spoločnosti PZ a.s. množstvo záverečných prác a praktickú prípravu na konkrétne povolania.

„Roky vzájomnej spolupráce preukázali popredný prínos pre ďalší graduačný, odborný, vedeckovýskumný i vzdelávací rozvoj našej univerzity. Udelenie titulu „doctor honoris causa“ je prejavom nášho uznania tak výnimočnej osobnosti manažérskeho i vedeckého života, ktorý svoju profesionálnu cestu zasvätil aj rozvoju poznania, šíreniu vzdelanosti a vede,“ poznamenal prof. rektor Jozef Jandačka.

Čestný titul „profesor emeritus“ udeľuje rektor univerzity za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov. ktorý skončil pracovný pomer s univerzitou ako jej riadny profesor a na univerzite naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí.

Atribúty titulu „doctor honoris causa“ udeľuje rektor univerzity uznávanej domácej a zahraničnej osobnosti, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas a ktorá prispela ku vzájomnej spolupráci pri vedeckej a odbornej výchove zamestnancov UNIZA.

Titul „doctor honoris causa“ bol v roku 2020 udelený nielen Ing. Petrovi Fodrekovi, ale aj prof. Elvire Nica, PhD., MA z rumunskej univerzity v Bukurešti. V roku 2019 získala  ocenenie „doctor honoris causa“ prof. Ruzena Bajcsy z Kalifornskej univerzity v Berkeley a prof. Pavel Cheben, hlavný výskumný pracovník Kanadskej národnej rady pre výskum. Slávnostné odovzdávanie atribútov titulu plánujeme uskutočniť v ďalšom období.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA