Sociálne siete

Ekonomika

Slovenská pošta ukončila všetky tri časti verejnej súťaže na poskytovanie ochrany majetku

Zverejnené:

Upravené: 22. júna 2021 o 12:39

119

posta
Ilustračná foto, Globalnews/Petra Šturdíková

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Slovenská pošta, a.s., v súlade s výsledkami verejnej súťaže uzatvorila rámcové dohody na výkon strážnej služby podľa § 3 písm. a) až c) podľa zákona č. 473/2005 Z. z. so spoločnosťou LAMA SK, s.r.o., pre oblasť ZÁPAD na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody 4 777 500,00 EUR bez DPH, pre oblasť STRED na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej hodnoty vo výške 2 827 450,00 EUR bez DPH a pre oblasť VÝCHOD na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody vo výške 1 928 300,00 EUR bez DPH. Jediným hodnotiacim kritériom vo verejnej súťaži bola cena za poskytované služby. Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu vo všetkých troch častiach, pričom cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.

Úspora pre oblasť ZÁPAD je vo výške 8 500,00 EUR bez DPH oproti predpokladanej hodnote zákazky v hodnote 4 786 000,00 EUR bez DPH, pre oblasť STRED je vo výške 15 000,00 EUR bez DPH oproti predpokladanej hodnote zákazky v hodnote 2 842 450,00 EUR bez DPH a pre oblasť VÝCHOD vo výške 15 500,00 EUR bez DPH oproti predpokladanej hodnote zákazky v hodnote 1 943 800,00 EUR bez DPH.

Slovenská pošta, a.s., verejnú súťaž na poskytovanie ochrany majetku vyhlásila 17.8.2020 a bola rozdelená na tri časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. V lehote na predkladanie ponúk bolo na jednotlivé časti predložených 10, 11, resp. 15 ponúk (podľa regiónov).

Uchádzač vyhodnotený ako úspešný vo všetkých troch častiach bol dňa 25.11.2020 vyzvaný na súčinnosť. Lehota na súčinnosť, počas ktorej mal preukázať aj zápis do Registra partnerov verejného sektora, uplynula 11.12.2020. Úspešný uchádzač si k tomuto dátumu nesplnil zákonom stanovenú povinnosť zápisu v uvedenom registri (LAMA SK, s.r.o). Táto povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) je taxatívna zákonná podmienka, ktorá musí predchádzať podpísaniu zmluvného vzťahu. V zmysle platnej legislatívy SR nebola Slovenská pošta, a.s., oprávnená podpísať zmluvu so subjektom, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

Dňa 4.12.2020 Slovenská pošta, a.s., prijala námietku jedného z uchádzačov. Podanie námietky neoprávňovalo Slovenskú poštu, a.s., uzatvoriť zmluvný vzťah do právoplatného rozhodnutia o námietkach Úradom pre verejné obstarávanie.

Počas rozhodovania o námietkach Úradom pre verejné obstarávanie sa spol. LAMA SK, s.r.o., zapísala do Registra partnerov verejného sektora, čím splnila všetky zákonné náležitosti, podmieňujúce podpísanie zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou, a.s.

Dôsledkom rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie bolo vrátenie spoločnosti LAMA SK, s.r.o., späť do procesu vyhodnocovania ponúk, preto Slovenská pošta, a.s., pristúpila k podpísaniu zmluvných vzťahov s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný a zároveň už bol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (LAMA SK, s.r.o.).

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA