Sociálne siete

DOMOV

Parlament vo štvrtok schválil dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt

Zverejnené:

Upravené: 21. januára 2021 o 22:16

29

large NRSR dcafe
ZDROJ: SITA/Kancelária Národnej rady SR

15. január 2021 11:10 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) v rámci balíka zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie presadilo dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb. Návrh vo štvrtok 14. januára schválili poslanci Národnej rady SR. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.

Podobne, ako tomu bolo počas prvej vlny pandémie, bolo dočasne zastavené plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt, a to až do 28. februára. Taktiež lehoty, ktoré plynuli od piatka 1. januára, sa neskončia skôr, ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona. „Toto opatrenie má prispieť k zníženiu mobility na nevyhnutné minimum tým, že občania a podnikatelia nebudú musieť nevyhnutne vykonávať úkony potrebné na uplatňovanie svojich práv v súkromnoprávnych vzťahoch v čase pandémie a nemuseli sa tak obávať o to, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie,“ vysvetľuje Bubla.

Ďalším opatrením je pozastavenie plynutia procesných lehôt do 28. februára 2021. Neplynú teda zákonné lehoty ani lehoty určené súdom, napríklad lehota na podanie opravného prostriedku, lehota na doplnenie podania či lehota na vyjadrenie sa k podaniu protistrany. V prípade, že z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania vec neznesie odklad, je súd naďalej oprávnený aplikovať pôvodnú procesnú lehotu alebo určiť novú lehotu.

V rámci trestného konania pozastavili lehoty do 28. februára na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby. „Na strane obžaloby je legitímne očakávať, že prokuratúra ako orgán verejnej moci bude riadne fungovať aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu,“ pokračoval Bubla.

Dražobník, súdny exekútor a správca sú do 28. februára povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je do 28. februára povinný upustiť aj od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA