Sociálne siete

COVID19

Výnimky z karantény sa už neudeľujú

Informovalo o tom ministerstvo vnútra.

Zverejnené:

Upravené: 19. apríla 2021 o 14:13

262

pendler
Ilustračné foto, zdroj: MV SR

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Od 19. apríla 2021 je zrušená možnosť udeľovať pri vstupe na územie SR invididuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády.  Dosiaľ takto vydané výnimky stratia platnosť uplynutím 16. mája 2021. Nová vyhláška hlavného hygienika definuje najčastejšie prípady, na základe ktorých sa o takéto výnimky žiadalo. Informovalo o tom ministerstvo vnútra v tlačovej správe na svojej stránke.

Do rozsahu všeobecných výnimiek z karantény sa po novom doplnili prípady osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenska za účelom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej osoby.

Tieto osoby sa musia preukázať:
  • v prípade účasti na pohrebe blízkej osoby potvrdením o tejto skutočnosti (napr. potvrdenie pohrebnej služby o konaní pohrebu, úmrtný list, lekárska správa preukazujúca danú skutočnosť),
  • v prípade vstupu za účelom uzavretia manželstva (napr. potvrdenie matričného úradu alebo z príslušného cirkevného orgánu o uzavretí manželstva),
  • v obidvoch prípadoch potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (táto povinnosť sa vťahuje iba na osoby nad desať rokov veku).
Kto je považovaný za blízku osobu?
  • príbuzní v priamom rade (starí rodiča, rodičia, deti, vnuci, pravnuci),
  • súrodenci,
  • manžel/manželka,
  • iná osoba v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (napr. životný partner).

Táto všeobecná výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o tomto statuse.

Vo všeobecných výnimkách bola jednotne upravená možnosť tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov cez naše územie  do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt –  najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky.

 

Zdroj: minv.sk

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA